Navigate Up
Sign In

Iċ-Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta

Twaqqif taċ-Ċentru

F’Malta, il-medjazzjoni hija rregolata mill-Att dwar il-Medjazzjoni (Kapitolu 474 tal-Liġijiet ta’ Malta​) li daħal fis-seħħ fil-21 ta’ Diċembru 2004. Iċ-Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta twaqqaf fis-7 ta’ Lulju 2005, meta nħatar l-ewwel Bord tal-Gvernaturi taċ-Ċentru.

Iċ-Ċentru, li huwa korp li għandu personalità ġuridika distinta, ġie stabbilit biex jipprovdi forum fejn żewġ partijiet jew aktar involuti fit-tilwima jew f’litigazzjoni jistgħu b’mod volontarju jirreferu jew jiġu riferuti mill-Qorti jew minn awtorità ta’ aġġudikazzjoni oħra, sabiex isolvu t-tilwima tagħhom permezz ta’ medjazzjoni, jiġifieri, il-proċess li fih medjatur, akkreditat miċ-Ċentru, jaġixxi bħala parti terza imparzjali bil-ħsieb li jiffaċilita n-negozjati bejn il-partijiet sabiex jgħinhom isolvu t-tilwima tagħhom billi jilħaq ftehim volontarju u f’waqtu.

Bord tal-Gvernaturi

Il-politika u l-amministrazzjoni ġenerali ta’ l-affarijiet u n-negozju taċ-Ċentru huma fdati f’Bord ta’ Gvernaturi li jinħatar mill-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja, u li jikkonsisti f’mhux inqas minn 3 u mhux aktar minn 5 membru, li wieħed minnhom għandu jinħatar bħala President u ieħor bħala viċi president. Kemm il-president kif ukoll id-deputat tiegħu huma mitluba bil-liġi biex ikunu avukati b’ 12 snin esperjenza.


Il-membri tal-Bord jinħatru għal perijodu ta’ 4 snin u huma eliġibbli għal ħatra mill-ġdid.

Ir-Reġistratur

Barra minn hekk, iċ-Ċentru għandu Reġistratur li jaġixxi wkoll bħala segretarju tal- bord. Huwa jinħatar mill-Bord u huwa meħtieġ mil-liġi biex iwettaq dawn il-funzjonijiet kif jistgħu jiġu ddelegati lilu mill-Bord minn żmien għal żmien. Ir-Reġistratur huwa f’idejn ir-rappreżentanza legali taċ-Ċentru u għandu d-dmir li jamministra l-ġuramenti ta’ l-uffiċċju li jeħtieġ li jittieħdu minn medjaturi akkreditati miċ-Ċentru.​

​​​​​​Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta

158
Triq Merkanti
Il-Belt Valletta, VLT 1176