Navigate Up
Sign In

Kawżi Ċivili bl-Għajnuna Legali

Dokumenti mitluba u kif tipproċedi f’kawżi Ċivili

Sabiex isir appuntament mal-Avukat Kap tal-Għajnuna Legali, persuna għandha l-ewwel tipproduċi dawn id-dokumenti (jew dawk id-dokumenti li japplikaw għal persuna skont il-każ) hawn taħt imsemmija biex isir it-test tal-mezzi w jiġi stabilit jekk il-persuna hija eliġibli għall-għajnuna legali:

¨  Dokument mid-Dipartiment tas-Sigurta’ Soċjali li juri l-ammont ta’ flus li l-persuna irċeviet tul l-aħħar tnax-il xahar;

¨  FS3 tax-xogħol / Payslips tal-paga tal-aħħar tnax-il xahar;

¨  Rendikont (statement) tal-aħħar tnax-il xahar ta’ kull kont bankarju li l-persuna għandha f’isimha; 

¨  Dokument mill-Aġenzija tax-Xogħol li juri l-job history tal-persuna;

¨  Karta tal-identita’ jew passport. 

¨  Dokumenti ta’ evidenza (kuntratt legali ta’ kera u rċevuti ta’ pagament) jekk qed tgħix ġo post mikri;

¨  Digriet tal-Qorti dwar ordni ta’ ħlas ta’ manteniment lill-parti l-oħra u lit-tfal u rċevuti ta’ ħlas dwarhom;

¨  Dokumenti li l-persuna rċeviet mill-Qorti għal każ li tixtieq li tiġi assistita bl-għajnuna legali;

¨​  Dokumenti oħra relatati, per eżempju: 

​       ·      Għal separazzjoni personali: ċertifikat taż-żwieġ u ċertifikati tat-twelid tal-ulied; 

·      Għall-annullament taż-żwieġ jew divorzju: kopja tal-kuntratt ta’ separazzjoni;​

·   Għal bdil fid-detallji fiċ-ċertifikati tar-Reġistru Pubbliku: ċertifikat tat-twelid / tal-mewt / taż-zwieġ tal-persuna; 

·      Kwistjonijiet dwar wirt: kopja tat-testment, etċ. 

Fil-laqgħa mal-uffiċjali tal-Aġenzija jiġi stabilit jekk il-klijent huwiex eliġibbli għas-servizz tal-għajnuna legali.  Jekk persuna tkun eliġibbli, tingħata appuntament mal-Avukat Kap tal-Għajnuna Legali sabiex tiddiskuti l-problema u/jew il-każ li għandha. L-Avukat Kap jinfurmaha jekk għandhiex raġunijiet tajba biex tibda proċedimenti jew biex tagħmel id-difiża tagħha skont kif ikun il-każ. 


Appell minn sentenza f’materji ċivili​​​​

​L-avukat u l-prokuratur legali assenjati lill-klijent tal-għajnuna legali jibqaw responsabbli għall-kawża assenjata lilhom kif ingħad qabel sakemm din tkun definittivament konkluża, anke jekk il-perjodu tal-ħatra tagħhom tkun skada.

 

DETTALJI TA' KUNTATT:

 Indirizz
188-189
Triq l-Ifran,
Il-Belt Valletta
 
Ara mappa 

 Websajt